Privacyverklaring Literair tijdschrift Extaze in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Extaze respecteert de privacy van haar abonnees en andere cliënten, de bezoekers van haar website www.extaze.nl en degenen die zich hebben ingeschreven voor haar nieuwsbrieven. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Extaze uw persoonsgegevens verwerkt.

Extaze gebruikt gegevens als naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer voor de bezorging van het tijdschrift, de abonnementenadministratie, de verzending van de nieuwsbrief of op basis van uw toestemming.

De gegevens worden aangepast als er iets wijzigt.

Extaze deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Extaze bewaart de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan redactie@extaze.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor andere vragen over ons privacybeleid.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Register van verwerkingsactiviteiten van Stichting Tresspassers W in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Stichting Tresspassers W (hierna: TW) legt NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, IP-adres, bankrekeningnummer) vast van de abonnees van literair tijdschrift Extaze. De gegevens zijn noodzakelijk om het tijdschrift aan de abonnees toe te sturen en om het abonnementsgeld te innen.

Daarnaast legt TW de adresgegevens vast van de uitgever van het tijdschrift (In de Knipscheer te Haarlem), de redactieleden en vaste medewerkers van het tijdschrift.

Periodiek stuurt TW een nieuwsbrief naar belangstellenden in de activiteiten van TW en het tijdschrift. De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen op eenvoudige wijze de toezending stopzetten.

De hierboven genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor bovengenoemd gebruik en worden in beginsel niet aan derden verstrekt.

Op grond van de adviezen dienaangaande op de webstek van de Autoriteit persoonsgegevens is TW van oordeel dat de wijze waarop TW deze gegevens gebruikt, niet privacygevoelig is (zie bijlagen 1-5). Daarom wordt er geen Functionaris Gegevensverwerking (FG) aangesteld. Om diezelfde reden wordt het niet nodig geacht een gedragscode op te stellen of een Data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren.

Reacties zijn gesloten.