Archief: pamflet Extaze

De naam ‘Extaze’ biedt niet alleen een aantrekkelijk woordbeeld en een fraai bouquet aan betekenissen, maar verwijst ook rechtstreeks naar de titel van een korte Haagse roman van Louis Couperus.
Couperus’ werk dateert van een eeuw geleden, maar is zeker niet passé. Zijn verhalen en romans houden ons nog altijd bezig. Het genot dat zelfs de meest verwende lezer eraan blijft beleven, wordt in de eerste plaats teweeggebracht door zijn woordkunst, die esthetisch is, over-esthetisch soms, maar nooit kunstig omwille van de kunst alleen (l’art pour l’art’). De taal die hij voor zijn verhalen kiest, of het nu gaat om een Haagse, een historische roman of een vertelling over zijn Italiaanse vriend Orlando, onthult de motieven van zijn personages, hun afkomst en de psychologische factoren die hun handelingen sturen, doorgrondt het milieu en de tijd waarin het verhaal zich afspeelt en raakt zelfs, om het Couperiaans te zeggen, ‘de ziel der dingen’.
Couperus’ teksten prikkelen ons in 2010 nog net zozeer als in 1890, toen zijn roman Eline Vere, eerst als feuilleton gepubliceerd, ‘het gesprek op de tram’ was. Couperus’ woordkunst blijft de lezer in vervoering brengen, ook wanneer ze ons verontrust of doet huiveren. Wat wij niet kunnen waarnemen laat hij ons zien, wat we niet kunnen aanraken laat hij ons voelen. Het lijkt op tovenarij, maar het is de kracht van de taal. Woordkunst als een drug – XTZ, waarom niet?

‘Onbegrensd literair’

Onze interpretatie van het begrip ‘literair’ reikt verder dan de gebruikelijke, die een grens trekt bij literair proza en poëzie. In Extaze zal ook plaats zijn voor essays over literatuur, muziek, beeldende kunst en film, en in principe over ieder willekeurig onderwerp, mits de stijl ervan de kwaliteit benadert die ook voor primaire literaire teksten als een maatstaf geldt. Daarmee is Extaze niet alleen een podium voor proza en poëzie, maar ook voor elke vorm van literaire non-fictie. Het begrip ‘onbegrensd’ kan ten slotte ook in ruimtelijke zin begrepen worden. Hoewel Extaze door haar Haagse redactie en standplaats een Haags tijdschrift is, stellen we geen voorwaarden aan de herkomst van de literaire teksten die erin opgenomen kunnen worden. We staan evenzeer open voor het werk van Haagse schrijvers als voor dat van Nederlandstalige schrijvers elders in het land of buiten de landsgrenzen.

Multi-disciplinariteit

In Extaze zullen afbeeldingen van het werk van kunstenaars worden opgenomen die een waardevolle aanvulling betekenen voor de sfeer, de thematiek en het karakter van de geschreven bijdragen. Daarnaast zal er met enige regelmaat een Extaze-cd verschijnen waarop voordrachten van literaire teksten worden afgewisseld met interviewfragmenten, muziek en geluiden van andere herkomst.

Waarom een literair initiatief in Den Haag?

Den Haag profileert zich de laatste decennia vooral als popstad, dansstad, festivalstad, rechtsstad en hofstad. Waar is de literatuur gebleven? Waar zijn de schrijvers? Sinds het verdwijnen van de uitgevers en de tijdschriften uit onze stad, de verschuiving van de aandacht naar groots opgezette internationale festivals als Winternachten en Crossing Border en het mislukken van het stadsdichterschap is er een grote leemte in het literaire leven van Den Haag ontstaan. Wij vinden niet alleen dat die leemte zo snel mogelijk gevuld moet worden, maar ook dat die taak in eerste instantie is weggelegd voor de Haagse schrijvers zelf.

Waarom een tijdschrift Extaze?

Het is niet onze bedoeling Couperus te klonen, maar wel, indachtig zijn kunst, publicatiemogelijkheden te bieden voor Nederlandstalige schrijvers die het al te journalistieke, anekdotische en vluchtige dat veel hedendaagse literatuur ken­­merkt, afwijzen en er een talent voor zuivere woordkunst, een zorgvuldige compositie en een verdieping van motieven tegenover stellen, zoals we die bij schrijvers als Couperus aantreffen.

Waarom een tijdschrift van papier?

Voor de vorm van het tijdschrift kiezen wij in de eerste plaats voor teksten op papier, afbeeldingen van beeldende kunst die het geschreven woord verrijken en een vormgeving die beide bestanddelen bindt en tot een geheel maakt. Ons is gebleken dat een meerderheid van schrijvers en lezers nog altijd de voorkeur geven aan een fysieke, tastbare publicatie boven het vluchtige, vaak oppervlakkige digitale alternatief van een publicatie op het internet, dat de ogen snel vermoeit en waar kwaliteit niet of nauwelijks meer bewaakt wordt. Nieuwsberichten en andere informatie laten zich makkelijker op een beeldscherm lezen dan literatuur. Daar komt bij dat de nieuwe media de gebruiker snel afleiden met alle andere mogelijkheden die ze bieden, terwijl het lezen van een literaire tekst om rust en aandacht vraagt. Naast het gedrukte tijdschrift zal Extaze een aanvullende, meer op de actualiteit gerichte website aanbieden.

Redactioneel programma

Extaze zal een papieren tijdschrift worden, gekoppeld aan een website en uit het redactionele beleid voortvloeiende nevenactiviteiten. In alle gevallen blijft literatuur het uitgangspunt. Onze activiteiten zullen resulteren in:

1) een gedrukt kwartaalmagazine, incidenteel in combinatie met een cd;

2) literaire avonden ter gelegenheid van iedere uitgave van het tijdschrift;

3) een website met informatie over het tijdschrift en vermelding van literaire activiteiten in Den Haag in de vorm van een agenda.

0-nummer Extaze

De redactie van Extaze is voornemens in april 2011 een 0-nummer uit te brengen.Voor informatie over dit nummer kunt u mailen naar: redactie@extaze.nl. Gelieve bijdragen voor het tijdschrift per post naar het redactieadres te sturen.Het 0-nummer van Extaze zal alleen in de losse verkoop of via het redactieadres te koop zijn. Abonnementen gaan in vanaf het eerste officiële nummer dat gepland staat voor september 2011.

Reacties zijn gesloten.